Grozījumi Muitas likumā attiecbā uz administratīvajiem sodiem

Grozījumi Muitas likumā attiecbā uz administratīvajiem sodiem

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Muitas likumā


Izdarīt Muitas likumā (Latv ijas Vēstnesis, 2016, 119., 241. nr.; 2018, 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 29. un 30. pantu šādā redakcijā:

"29. pants. Administratīvie pārkāpumi muitas jomā

(1) Par regulas Nr. 952/2013 127. pantā minētās ievešanas kopsav ilkuma deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā pārvadātājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda v ienībām.

(2) Par regulas Nr. 952/2013 133. pantā noteiktā paziņošanas par jūras kuģa vai gaisa kuģa ierašanos pienākuma neizpildīšanu jūras kuģa vai gaisa kuģa operatoram - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda v ienībām.

(3) Par nepatiesas informācijas vai dokumentu iesniegšanu muitas iestādei regulas Nr. 952/2013 15. un 163. pantā minētajos gadījumos iesniedzējam - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(4) Par muitas kontroles veikšanai nepieciešamo dokumentu nesaglabāšanu regulas Nr. 952/2013 51. pantā noteiktajā termiņā personai, kurai ir pienākums minētos dokumentus saglabāt, - fiziskajai vai juridiskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(5) Par regulas Nr. 952/2013 140. panta pārkāpšanu, izkraujot muitošanai pakļautas preces no pārvadātāja transportlīdzekļa bez muitas iestādes atļaujas vai muitas iestādes nenorādītās vai neapstiprinātās v ietās, pārvadātājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(6) Par regulas Nr. 952/2013 147. panta 1. punkta pārkāpšanu, uzglabājot pagaidu uzglabāšanā esošas preces ārpus pagaidu uzglabāšanas v ietas vai - attiecīgos gadījumos - ārpus citas v ietas, kuru norādījušas vai apstiprinājušas muitas iestādes, pagaidu uzglabāšanas v ietas darbības atļaujas turētājam vai personai, kura uzglabā preces, fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(7) Par regulas Nr. 952/2013 192. pantā minēto precēm, iesaiņojumiem vai transportlīdzekļiem piestiprināto identifikācijas līdzekļu prettiesisku noņemšanu vai bojāšanu atbildīgajam par identifikācijas līdzekļu saglabāšanu fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(8) Par regulas Nr. 952/2013 135. pantā noteikto preču, kas ievestas Sav ienības muitas teritorijā no trešās valsts, nenogādāšanu pa muitas iestāžu noteiktu maršrutu saskaņā ar muitas iestāžu norādījumiem, ja tādi ir doti, uz muitas iestāžu norādītu muitas iestādi vai uz jebkuru citu muitas iestāžu norādītu vai apstiprinātu v ietu, vai uz brīvo zonu personai, kas uzņēmusies atbildību par preču pārvadāšanu, - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(9) Par regulas Nr. 952/2013 233. panta 3. punktā noteiktās preču pārv ietošanas saskaņā ar Sav ienības tranzīta procedūru pārkāpšanu, nenogādājot galamērķa muitas iestādē neskartas preces noteiktā termiņā un atbilstoši muitas iestādes veiktajiem preču identifikācijas nodrošināšanas pasākumiem, preču pārvadātājam vai saņēmējam, kas pieņem preces, - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(10) Par regulas Nr. 952/2013 149. pantā noteikto ārpussav ienības preču pagaidu uzglabāšanu, nepiemērojot muitas procedūru, vai par šādu preču neizvešanu atpakaļ 90 dienu laikā personai, kura iesniegusi pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(11) Par regulas Nr. 952/2013 214. panta 1. punktā noteiktās muitas iestādes apstiprinātā veidā veicamās preču uzskaites pārkāpšanu atļaujas turētājam, procedūras izmantotājam vai personai, kas veic darbības, kuras ietver preču uzglabāšanu, apstrādi vai pārstrādi vai preču pirkšanu vai pārdošanu brīvajā zonā, - fiziskajai vai juridiskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(12) Par regulas Nr. 952/2013 242. panta pārkāpšanu, neizpildot pienākumus, kas noteikti preču glabāšanai saskaņā ar muitas noliktavas procedūru, vai nenodrošinot, lai preces, kurām piemērota muitas noliktavas procedūra, netiktu izņemtas no muitas uzraudzības, atļaujas turētājam vai procedūras izmantotājam - fiziskajai vai juridiskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt piecdesmit naudas soda v ienībām.

(13) Par muitošanai pakļauto preču ievešanu Latv ijas Republikas muitas teritorijā no trešās valsts vai izvešanu no Latv ijas Republikas muitas teritorijas uz trešo valsti, šīs preces neuzrādot muitas iestādēm saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 139., 245. un 267. pantu vai nenogādājot muitas iestādei, vai citādā nelikumīgā veidā, fiziskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda v ienībām, bet juridiskajai personai - brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņsimt naudas soda v ienībām.

(14) Par tādu muitošanai pakļautu preču, kuras ievestas Sav ienības muitas teritorijā, tās nenogādājot muitas iestādē vai neuzrādot muitas iestādēm saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 139. vai 245. pantu, uzglabāšanu vai pārv ietošanu Latv ijas Republikas muitas teritorijā fiziskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda v ienībām, bet juridiskajai personai - brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņsimt naudas soda v ienībām.

(15) Par tādu preču, kurām noteikti aizliegumi un ierobežojumi, vai par v iltotu vai pirātisku preču deklarēšanu muitas procedūrai "laišana brīvā apgrozībā" deklarētājam - fiziskajai personai - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda v ienībām, bet deklarētājam - juridiskajai personai - brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņsimt naudas soda v ienībām.

30. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 29. panta trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem ārpus robežšķērsošanas v ietām un robežšķērsošanas v ietās, kurās netiek veikta muitas kontrole, uzsāk Valsts robežsardze."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma 29. un 30. pants stājas spēkā v ienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 17. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 5. novembrī