LAFF DARBĪBA UN PRIEKŠROCĪBAS

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF (saīsināti Asociācija LAFF)
ir dibināta 1994.gada 15.augustā.

ASOCIĀCIJA LAFF

Asociācija LAFF ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno Latvijas kravas ekspeditorus un muitas noliktavu turētājus, lai veicinātu kravas pārvadājumu organizāciju un ar to saistīto pakalpojumu attīstību.

LAFF PĀRSTĀV

Asociācija LAFF izsniedz kravas ekspeditoram sertifikātus, kas apliecina ekspeditora kompetence un atbildības nodrošinājums. Latvijas un ārvalstu kravas nosūtītāji un pārvadātāji, slēdzot līgumus, dot priekšroku sertificētajam ekspeditoram.

LAFF PARTNERI

Kopš 1994. gada 20. septembra Asociācija LAFF ir Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA īstenais biedrs.
Kopš 1998. gada Asociācija LAFF ir arī Starptautiskās loģistikas noliktavu asociāciju federācijas IFWLA biedrs.

MŪSU PRIEKŠROCĪBAS

LAFF apvieno un pārstāv Latvijas kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētājus kopš 1994.gada 15.augusta.

Likumdošanas izmaiņas

Piedalās likumdošanas un normatīvo aktu sagatavošanā nodokļu politikas, muitas likumdošanas un citās jomās

Konsultācijas

Sniedz biedriem konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar muitas un nodokļu likumdošanu, attiecībām ar klientiem, apdrošināšanu, juridiskiem jautājumiem

Problēmu risināšana

Piedalās konkrētu problēmu risināšanā saistībā ar Asociācijas biedru organizētajiem kravu pārvadājumiem

Kontaktu dibināšana

LAFF sniedz palīdzību Asociācijas biedriem kontaktu dibināšanā ar ārvalstu
partneriem

Apmācības

Asociācija LAFF organizē  kravas ekspeditoru profesionālo apmācību saviem biedriem

Sadarbība

Sadarbojas ar citu valstu nacionālajām ekspeditoru asociācijām jautājumos, kas saistīti ar kravas ekspedīcijas pakalpojumiem

Biedru sanāksmes

Regulāri organizē asociācijas biedru-noliktavu turētāju un ekspeditoru sanāksmes, kurās tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar likumdošanas aktu piemērošanu praktiskajā darbā un ikdienas problēmām. Nepieciešamības gadījumos sanāksmēs tiek pieaicinātas valsts iestāžu amatpersonas.

Kooperācija

Sadarbojas ar Latvijas profesionālajām asociācijām, piedalās Transporta un tranzīta asociāciju Sadarbības Padomes darbā

FIATA dokumentācija

Asociācija LAFF izdod saviem biedriem FIATA dokumentus: FCR, FCT, FBL, FWR

LAFF ĢENERĀLIE NOTEIKUMI

No 1996.gada 1 -janvāra Asociācijas LAFF biedri savā darbībā izmanto Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF Ģenerālos Noteikumus (ar grozījumiem 1.01.2007). Par šo noteikumu ieviešanu Asociācija LAFF ir vienojusies ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, ka jebkurš strīds, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti atbilstoši augšminētiem noteikumiem, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā, saskaņā ar šis Šķīrējtiesas reglamentu.

PIEVIENOJIES LAFF

Par asociācijas biedru var kļūt Latvijā reģistrēti komersanti, kuru pamatdarbība ir kravas ekspedīcijas, kravas uzglabāšana, transporta un loģistikas pakalpojumu veikšana, ka arī citas personas, kuras ieinteresētas šis nozares attīstībā.

Ģenerālie noteikumi

Asociācijas LAFF Ģenerālie noteikumi precīzi noteica ekspeditora un ekspedīcijas pakalpojumu pasūtītāja pienākumi un atbildību, ļauj ātri un profesionāli izskatīt strīdus Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā.

LAFF sertifikāti

Asociācija LAFF izsniedz kravas ekspeditoram sertifikātus, kas apliecina ekspeditora kompetence un atbildības nodrošinājums. Latvijas un ārvalstu kravas nosūtītāji un pārvadātāji, slēdzot līgumus, dot priekšroku sertificētajam ekspeditoram.

Kļūt par biedru

Asociācija LAFF aicina Jūs kļūt par savu biedru, lai kopīgi veicinātu Latvijas transporta nozares un tranzīta attīstību, kravas ekspedīcijas pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskajā transporta tirgū.