LAFF statūti  jaunā redacija. (apstiprināti asociācijas LAFF kopsapulcē 19.05.2011.)

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF (turpmāk tekstā – “Biedrība”).

Biedrības nosaukuma saīsinājums – Asociācija LAFF.

2. nodaļa, Vispārīgie noteikumi.

2.1. Biedrība ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno Latvijas kravas ekspeditorus, noliktavu turētājus, transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzējus, lai veicinātu kravas ekspedīcijas, noliktavas, transporta un loģistikas pakalpojumu attīstību un darbojas uz sabiedriskās pašiniciatīvas un pašpārvaldes pamata.

3. nodaļa. Biedrības mērķis, uzdevumi un funkcijas.

3.1. Biedrības mērķis ir kolektīvo interešu vārdā darboties kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju, transporta un loģistikas uzņēmumu darbības attīstībai un to efektivitātes paaugstināšanai.

3.2. Biedrības darbībai tiek izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi:

3.2.1. Latvijas kravas ekspeditoru un noliktavu turētāju, transporta un loģistikas uzņēmumu interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana valsts, biedrības nacionālajā un starptautiskajā līmenī, kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju, transporta un loģistikas uzņēmumu un pārvadātāju interešu aizstāvēšana starptautiskajā tirgū.

3.2.2. Praktiskās palīdzības sniegšana konkrētos jautājumos Biedrības biedriem, kas nodarbojas ar kravasekspedīciju, kravu uzglabāšanu, kravu pārvadājumiem un loģistikas pakalpojumiem;

3.2.3. Kravas ekspeditoru un loģistikas pakalpojumu sniedzēju prestiža, profesionālā līmeņa un darba kvalitātes paaugstināšana;

3.2.4. Veikt iespējamos pasākumus Latvijas kravas ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu tirgus aizsardzībai.

3.3. Biedrībai ir sekojošas galvenās funkcijas:

3.3.1. Sadarboties ar attiecīgām starptautiskām un nacionālām kravas ekspeditoru, kravas pārvadātāju un citām organizācijām kravas ekspedīcijasloģistikas pakalpojumu un kravas pārvadājumu attīstīšanai.

3.3.2. Izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas valsts institūcijām priekšlikumus par kravas ekspedīcijas, kravu pārvadājumu un loģistikas pakalpojumu likumdošanas un normatīvo aktu pilnveidošanu un to piemērošanu;

3.3.3.   Pārstāvēt Biedrības biedru un aizsargāt viņu intereses Latvijas valsts un sabiedriskajās organizācijās, starptautiskajās un ārvalstu organizācijās, tajā skaitā, bet ne tikai Starptautiskajā kravas ekspeditoru asociāciju federācijā (statūtu tekstā kā FIATA) (pilnais nosaukums angļu valodā – National association of international federation of freight forwarders associations (FIATA)) un Starptautiskās noliktavu un loģistikas asociāciju federācijā (statūtu tekstā kā IFWLA) (pilnais nosaukums angļu valodā – International federation of Warehousing Logistics Associations (IFWLA)), jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbību;

3.3.4. Sniegt Biedrības biedriem informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus;

3.3.5. Veikt dažādus pasākumus, kas saistīti ar kravas ekspedīcijas un loģistikas biznesa attīstību, tajā skaitā, ar tranzīta kravu piesaistīšanu Latvijai, un sniegt Biedrības biedriem palīdzību konkrētu aktuālu problēmu risināšanā, tai skaitā juridiskos jautājumus;

3.3.6. Organizēt kravas ekspedīcijas un loģistikas speciālistu apmācības;

3.3.7. Veikt citas funkcijas, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu un atbilst Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem.

4. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5. nodaļa. Biedrības tiesības.

Lai veiktu savas funkcijas, uzdevumus un sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, Biedrībai ir tiesības:

5.1. Dibināt un uzturēt lietišķos kontaktus ar Latvijas un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām jautājumos, kuri ir Biedrības kompetencē;

5.2. Iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

5.3. Pārstāvēt Biedrības biedru intereses starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar citām organizācijām un personām.

5.4. Kļūt par biedru nacionālajās un starptautiskajās sabiedriskajās organizācijās, tajā skaitā, bet ne tikai FIATA un IFWLA.

5.5. Sertificēt vai licencēt uzņēmējus (fiziskas vai juridiskas personas), kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar kravas ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanu, ja tas paredzēts Latvijas Republikas likumos vai normatīvajos aktos, un tiesības uz to deleģētas Biedrībai.

5.6. Likumā noteiktajā kārtībā veikt saimniecisko darbību.

5.7. Konsultēt Biedrības biedrus un citas juridiskas un fiziskas personas kravas ekspedīcijas jautājumos, tai skaitā, bet ne tikai palīdzības sniegšana strīdus risināšanā, palīdzības sniegšana jautājumos, kas saistīti ar Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu piemērošanu;

5.8. Veikt citu darbību, kas izriet no statūtos noteiktajām Biedrības funkcijām, nepieciešamības gadījumā noformējot attiecīgu licenci;

5.9. Noteikt Biedrības sniegto pakalpojumu cenas;

5.10. Sadarbojoties ar izglītības iestādēm organizēt ekspeditoru apmācību. Izsniegt Biedrības vārdā attiecīgus dokumentus par ekspeditoru profesionālo kompetenci.

5.11. Organizēt kursus un seminārus par Biedrības dalībnieku interesējošiem jautājumiem.

6. nodaļa. Biedrības pārvaldes struktūra.

6.1. Biedrību pārvalda sekojošas institūcijas – turpmāk tekstā Biedrības pārvaldes institūcijas:

 – Biedru kopsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, kurā piedalās visi Biedrības biedri.

 – Valde, kas sastāv no viena valdes locekļa saukta kā Ģenerālsekretārs.

– Biedrības Padome ir Biedrības pārvaldes institūcija, kura, tiek ievēlēta kopsapulcē no Biedrības biedru vidus un kurā ietilpst Biedrības Prezidents, kas ir biedru kopsapulces ievēlēta persona, kas vada Biedrības Padomes darbu.

– Sekretariāts ir ar Ģenerālsekretāra lēmumu izveidota struktūra Biedrības ikdienas darbu veikšanai.

7. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

7.1. Par Biedrības biedru var kļūt Latvijā reģistrēti komersanti, kuru pamatdarbība ir kravas ekspedīcijas, kravas uzglabāšana, transporta un loģistikas pakalpojumu veikšana, citas personas, kuras ieinteresētas šis nozares attīstībā un atzīst Biedrības darbības mērķus un uzdevumus, sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu, kā arī pilda savus pienākumus pret to.

7.2. Ja persona atbilst Biedrības Statūtu prasībām un tai tika piešķirts Biedrības biedra statuss, Ģenerālsekretārs 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas rakstveidā paziņo viņam par savu lēmumu, kā arī informē Biedrības Padomi kārtējā sanāksmē.

7.3. Ja personai tiek atteikts piešķirts Biedrības biedra statusu, Ģenerālsekretārs 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas rakstveidā sastāda motivētu rakstisku paziņojumu par atteikšanos reģistrēt personu kā biedru. Lēmumu Ģenerālsekretārs nosūta uz personas pieteikumā norādīto adresi, kā arī informē Biedrības Padomi. Atteikumu persona 1(viena) mēneša laikā no tā saņemšanas brīža var pārsūdzēt Biedrības Padomei.

7.4. Biedrības Padome savā nākamajā sēdē izskata sūdzību un pieņem motivētu lēmumu, kuru 10 dienu laikā no tā pieņemšanas nosūta uz personas sūdzībā norādīto adresi. Biedrības Padomes atteikumu persona var pārsūdzēt kārtējā biedru kopsapulcē, kuras lēmums ir galīgs.

7.5. Biedrības biedra tiesības, pienākumi, kā arī atbildība pret Biedrību sākas ar Biedrības dalībnieka reģistrācijas brīdi. Ar šo brīdi Biedrības dalībnieks maksā iestāšanās maksājumu un biedru kopsapulces noteikto ikgadējo dalības maksu.

7.6. Biedrības biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Ģenerālsekretāram.

7.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Ģenerālsekretāra lēmumu, ja:

7.7.1. Biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc noteiktā termiņa nav nomaksājis biedra naudu;

7.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedrības Padomes lēmumu, ja:

7.8.1.Saskaņā ar statūtu un normatīvo aktu prasībām, Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

7.8.2.Ar savu darbību kaitē Biedrības kolektīvajām interesēm, darbībai, tās mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei;

7.8.3. Biedrības biedriem un citiem uzņēmējiem, izplata informāciju, kas pazemina Biedrības un tās biedru reputāciju vai kādā citā veidā kaitē Biedrības interesēm.

7.8.4. Biedrības Ģenerālsekretāram ir pienākums piecu dienu laikā paziņot rakstveidā biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).

7.9. Ja Biedrības biedrs – juridiska persona, veic savas struktūras reorganizāciju, maina nosaukumu vai uzņēmējdarbības formu, tad šo izmaiņu rezultātā izveidotajai juridiskajai personai dokumentāri jāpierāda, ka tā ir Biedrības Biedra tiesību pārņēmēja. Jautājumus par Biedrības biedra tiesību pārņemšanu izskata un izlemj Ģenerālsekretārs.

7.10. Biedrības biedra izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā biedra veiktie ieguldījumi un maksājumi Biedrībā netiek viņam atmaksātas.

7.11. Iestāšanās maksu un biedra naudu biedrs samaksā noteiktajā termiņā. Iestāšanās maksu un biedra naudas lielumu un samaksas termiņus nosaka biedru Kopsapulce.

8. nodaļa. Biedrības biedru tiesības un pienākumi.

8.1. Biedrības biedru tiesības:

8.1.1. Piedalīties un balsot biedru Kopsapulcēs;

8.1.2. Iesniegt priekšlikumus Biedrības pārvaldes un kontroles institūciju darbības uzlabošanai;

8.1.3. Biedrības pārvaldes institūciju paredzētajā kārtībā un apmēros izmantot Biedrības pakalpojumus;

8.1.4. Iepazīties ar Biedrības gada pārskatu un saņemt Biedrībā pieejamo informāciju;

8.1.5. piedalīties visās Biedrības pārvaldes institūciju sēdēs, sanāksmēs un citos pasākumos;

8.1.6. Citas tiesības, kas nav pretrunā ar statūtiem un normatīvajiem aktiem.

8.2. Biedrības biedriem un noteiktā kārtībā pilnvarotām personām ir tiesības balsot, vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes un kontroles institūcijās.

8.3. Biedrus attiecībās ar Biedrību pārstāv biedri paši vai to likumiskie pārstāvji, vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kartībā pilnvarotas personas.

8.4. Biedrības biedriem ir pienākums:

8.4.1. Ievērot un pildīt Biedrības statūtu noteikumus;

8.4.2. Piedalīties Biedrības biedru Kopsapulces darbā;

8.4.3. Ievērot un pildīt Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;

8.4.4.Savlaicīgi veikt visus Biedrības biedru kopsapulces noteiktos un Statūtos paredzētos maksājumus;

8.4.5.Paziņot Ģenerālsekretāram par savas adreses un rekvizītu izmaiņām viena mēneša laikā no izmaiņu brīža.

8.4.6. Piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos.

9. nodaļa. Biedru kopsapulce.

Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

9.1.Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce. Kārtējā kopsapulce notiek katru gadu un tā ir sasaucama piecu mēnešu laikā no saimnieciskā gada sākuma.

9.2. Biedru kopsapulce var būt kārtējā un ārkārtas.

9.3. Kārtējo vai ārkārtas biedru kopsapulci sasauc Ģenerālsekretārs. Ģenerālsekretārs nosakot vietu un laiku nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru ārkārtas kopsapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru.

9.4. Kā uzaicinājumu uz kopsapulci valde vismaz 15 dienas pirms kopsapulces paziņo biedriem, norādot kopsapulces vietu, laiku un darba kārtību. Kopsapulci atklāj asociācijas Prezidents. Kopsapulci vada Ģenerālsekretārs vai sapulces vadīšanai ievēlēts cits vadītājs.

9.5. Kopsapulce izskata sekojošus jautājumus:

9.5.1. Grozījumu izdarīšanu statūtos;

9.5.2. Biedrības Padomes, Ģenerālsekretāra un Revīzijas komisijas ziņojumi un to apstiprināšana;

9.5.3. Lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju.

9.5.4. Iestāšanās maksas un biedru naudas lieluma un to iemaksāšanas termiņa noteikšana;

9.5.5. Biedrības simbolikas apstiprināšana;

9.5.6. Biedrības darbības rezultātu apstiprināšana.

9.5.7. Prezidenta, revīzijas institūciju locekļu, Biedrības Padomes locekļu, un Ģenerālsekretāra ievēlēšana un atsaukšana;

9.5.8.Pieņem lēmumus par uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības veikšanu, uzņēmējsabiedrību(uzņēmumu) dibināšanu, daļu vai akciju iegādi uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos);

9.5.9. Apstiprina uzņēmējsabiedrības (uzņēmumu) statūtus.

9.5.10. Apstiprina Biedrības gada kopējo izdevumu limitu;

9.5.11. Izveido fondus un nosaka to izlietošanas kārtību;

9.5.12. Apstiprina biedrības gada pārskatu,

9.5.13. Lemj citus jautājumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un statūtiem.

9.6.Biedrības kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus izskatīšanai iesniegtajos jautājumos, ja tās darbā piedalās ne mazāk, kā viena ceturtā daļa no Biedrības biedriem, bet attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos – vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.

9.7. Biedrības kopsapulce lēmumus pieņem ar klātesošo biedru balsu vairākumu.

9.8. Ja kārtējā kopsapulce nav balsstiesīga Biedrības biedru kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām ar to pašu dienas kārtību, ievērojot Statūtus 9.4 punktu noteikto kartību, kopsapulce tiek sasaukta atkārtoti, un tā ir tiesīga visos jautājumos pieņemt lēmumu neatkarīgi no sapulcē klātesošo Biedrības biedru skaita, ja sapulce piedalās vismaz divi biedri.

9.9. Kopsapulces protokolus un lēmumus paraksta sapulces vadītājs un protokolētājs.

10. nodaļa. Biedrības Padome, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

10.1. Biedrības Padome ir pārvaldes institūcija, ko ievēl Biedru kopsapulce uz pieciem gadiem un tā sastāv no kopsapulcē ievēlētajiem biedriem un Biedrības Prezidenta.

10.2. Gadījumā, ja Biedrības Prezidents vai Padomes loceklis atkāpjas no amata pirms noteiktā termiņa, Biedrības Padome līdz kārtējai biedru kopsapulcei ievēl jaunu Prezidentu vai Biedrības Padomes locekli.

10.3. Biedrības Padome:

10.3.1. Nosaka Biedrības Padomes darba kārtību;

10.3.2. Apstiprina administratīvo un saimniecisko izmaksu tāmes Biedrības kopsapulces noteikto limitu ietvaros;

10.3.3. Pieņem lēmumus par nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu;

10.3.4. Izskata sekretariāta sagatavotos jautājumus;

10.3.5. Izlemj jautājumus par Biedrības piedalīšanos dažādās organizācijās;

10.3.6. Apstiprina pārstāvniecību, filiāļu un citu struktūrvienību nolikumus;

10.3.7. Vajadzības gadījumā izveido darba grupas atsevišķu Biedrības darbības jautājumu izstrādāšanā;

10.3.8. Izlemj jautājumus par biedru izslēgšanu no Biedrības saskaņā ar statūtu noteikumiem;

10.3.9. Izlemj jautājumus par Biedrības rekomendāciju izsniegšanu ekspeditoru firmām un to apvienībām, kas vēlas kļūt par Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA vai IFWLA biedru;

10.3.10. Izskata citus jautājumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un statūtiem;

10.3.11. Kontrolē Ģenerālsekretāra darbu, tā atbilstību šiem statūtiem, biedru kopsapulces lēmumiem un normatīviem aktiem.

10.4. Biedrības Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus izskatīšanai iesniegtajos jautājumos, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

10.5. Ja balsojumā balsu skaits ir vienāds, tad izšķirošā ir Prezidenta balss, bet viņa prombūtnes laikā, personas balss, kura pilda viņa pienākumus.

10.6. Ja Biedrības Padomes sēde nav balsstiesīga Biedrības Padomes locekļu kvoruma trūkuma dēļ, piecpadsmit dienu laikā ar to pašu dienas kārtību Biedrības Padomes sēde tiek sasaukta atkārtoti, un tā ir tiesīga visos jautājumos pieņemt lēmumu neatkarīgi no sēdē klātesošo Biedrības Padomes locekļu skaita, ja sēdē piedalās vismaz divi Padomes locekļi.

Biedrības Padomes sēdes protokolus un lēmumus paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

10.7. Biedrības Padomes darbu vada Biedrības Prezidents un viņa prombūtnes laikā – Biedrības viceprezidents. Viceprezidentu ievēl Biedrības padome no sava vidus.

10.8. Biedrības Padomes sēdi sasauc Ģenerālsekretārs ne retāk kā 4 reizes gadā, saskaņojot to ar Biedrības Prezidentu.

10.9. Biedrības Padomes sēdi var sasaukt arī pēc vismaz 3 Biedrības Padomes locekļu pieprasījuma.

10.10. Biedrības Prezidents:

10.10.1. Biedrības prezidentu ievēl biedru kopsapulce uz pieciem gadiem.

10.10.2. Prezidents pēc Ģenerālsekretāra pilnvarojuma var veikt Biedrības ārējās pārstāvniecības un iekšējo sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanu, sadarboties un pārstāvēt ekspeditoru intereses Valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijās un citās organizācijās, piedalīties starptautisko organizāciju darbā.

10.11. Biedrības prezidenta funkcijas:

10.11.1. vada Biedrības Padomes sēdes;

10.11.2. izvirza kopsapulces apstiprināšanai Ģenerālsekretāra amata kandidātu;

10.11.3. pilda citus Statūtos un normatīvajos aktos paredzētos pienākumus.

11. nodaļa. Izpildinstitūcija.

11.1. Ģenerālsekretārs vada un pārstāv Biedrību.

11.2. Ģenerālsekretāru pēc Prezidenta ieteikuma uz pieciem gadiem ievēl biedru kopsapulce. Ja Ģenerālsekretārs pārtrauc pildīt pienākumus, viņa vietā līdz kārtējai biedru kopsapulcei pēc Prezidenta ieteikuma Biedrības Padome ieceļ jaunu Ģenerālsekretāru.

11.3. Darba līgumu ar Ģenerālsekretāru noslēdz un paraksta Biedrības Prezidents.

11.4. Ģenerālsekretārs ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas nav Biedrības padomes un biedru kopsapulces kompetencē.

11.5. Lai nodrošinātu Biedrības ikdienas operatīvo un saimniecisko darbību  Ģenerālsekretārs izveido izpildstruktūru, saucamo sekretariāts, apstiprina sekretariāta darbinieku skaitu un funkcijas, noslēdz ar darbiniekiem darba līgumus.

11.6. Ģenerālsekretārs:

11.6.1. Ir atbildīgs par Biedrības izvirzīto uzdevumu izpildi;

11.6.2.Izdevumu limita, tāmes un darba algas fonda ietvaros, izņemot statūtos noteiktos gadījumos, bez pilnvaras rīkojas ar Biedrības finansu resursiem un mantu;

11.6.3. Apstiprina cenas par Biedrības sniegtajiem pakalpojumiem;

11.6.4. Pilda citus Statūtos un normatīvajos aktos paredzētos pienākumus.

12. nodaļa. Biedrības darbības uzraudzība un revīzija.

12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, komisijas sastāvā biedru kopsapulce uz pieciem gadiem ieceļ trīs kompetentus revīzijas komisijas locekļus. Ja revīzijas komisijas pilnvaru termiņa laikā kāds no revīzijas komisijas locekļiem pārtrauc pildīt revīzijas komisijas locekļa pienākumus, viņa vietā uz atlikušo laiku, līdz kārtējai biedru kopsapulcei, pēc Prezidenta ieteikuma Biedrības Padome ieceļ jaunu revīzijas komisijas locekli.

12.2. Revīzijas komisija veic revīziju Biedrībā ne retāk kā vienu reizi gadā. Šī pienākuma realizēšanai revīzijas komisijai ir tiesības pieprasīt no biedrības institūcijām visus nepieciešamos dokumentus. Revīzijas komisijas pienākums ir ne vēlāk kā gada 30 dienas pirms attiecīgās biedru kopsapulces norises datuma iesniegt Ģenerālsekretāram ziņojumu.

12.3. Par revīzijas gaitā atklātiem pārkāpumiem revīzijas komisija nekavējoties ziņo Ģenerālsekretāram.

12.4. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

12.5. Revīzijas komisija:

12.5.1. Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.5.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

12.5.3. Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.5.4.Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

12.6. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

12.7. Lēmumus revīzijas komisija pieņem balsojot. Lēmums skaitās pieņemts, ja par to nobalso 2/3 (divas trešdaļas) no revīzijas komisijas locekļiem.

13. nodaļa. Biedrības līdzekļi.

13.1. Biedrības līdzekļus veido:

13.1.1.  Iestāšanās maksa;

13.1.2. Biedru nauda;

13.1.3. Ziedojumi;

13.1.4. Maksājumi par Biedrības sniegtajiem pakalpojumiem;

13.1.5. Ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

13.1.6.Par Biedrības līdzekļiem iegādātā kustamā un nekustamā manta, naudas līdzekļi, vērtspapīri, kapitāla daļas;

13.1.7.Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti pēc Latvijas Republikas likumiem.

13.2. Ja kāds no Biedrības biedriem tiek izslēgts vai izstājas no Biedrības, tad tam netiek atdots nekāds īpašums un netiek atmaksāti nekādi finansu līdzekļi.

14. nodaļa. Biedrības darbības uzskaite un atskaite. Pārskati.

14.1. Biedrības grāmatvedības uzskaite tiek kārtota saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.2. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam Ģenerālsekretārs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz gada pārskatu. Ar gada pārskatu var iepazīties jebkurš Biedrības biedrs.

15. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana.

15.1.Biedrības darbības izbeigšana notiek pēc biedrības kopsapulces attiecīga lēmuma.

15.2.Biedrības darbības izbeigšanu vai darbības apturēšanu var izdarīt arī citos gadījumos Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

16. nodaļa. Citi noteikumi

16.1. Konfliktu un strīdu risināšana starp Biedrību no vienas puses un Biedrības Biedru no otras puses, risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, ja konfliktu vai strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā.

16.2. Biedrība neiejaucas biedru savstarpējos strīdos, t.sk. par saimniecisko darbību. Jebkurā gadījumā Biedrībai un tās pārvaldes institūcijām savā darbībā jāievēro neitralitātes princips.