Nolikums par kravas ekspeditoru reģistru

Apstiprināts asociācijas LAFF padomes sēdē 14.12.2016.
Ar grozījumiem LAFF padomes sēdē 13.09.2018.

Nolikums par kravas ekspeditoru reģistra izveidošanu un uzturēšanu.

1. Lai sakārtotu kravas ekspedīcijas darbību Latvijā un paaugstinātu kravas ekspedīcijas pakalpojumu profesionālo līmeni, izveidotu Latvijas kravas ekspeditoru reģistru (turpmāk reģistrs). Nolikuma mērķis ir kravas ekspedīcijas pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšana, pakalpojumu patērētāju aizsardzība, kā arī palīdzības sniegšana kravas ekspeditoriem darba organizācijā atbilstoši starptautiskā tirgus prasībām.
2. Latvijas kravas ekspeditoru reģistru izveido un uztur Latvijas Nacionālā Kravas Ekspeditoru un Loģistikas asociācija (turpmāk LAFF), kas ir Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas(FIATA) biedrs un pārstāv Latvijas kravu ekspedīcijas nozari starptautiskajā līmenī.
3. Reģistrā reģistrējas komersanti, kuri Latvijā īsteno kravas ekspedīcijas pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Komerclikuma 430.pantu. Reģistrs ir publiski pieejams, un tas tiek atjaunots reizi gadā, kā apliecinājums par iekļaušanu reģistrā tiek izsniegts sertifikāts.
4. Lai iekļautu reģistrā, komersantam jāiesniedz reģistra uzturētājam sekojoši dokumenti:
4.1 noteiktas formas pieteikums(1.pielikums);

4.2 uzņēmumu komercreģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

4.3 ekspeditora atbildības apdrošināšanas polises kopiju pēc asociācijas LAFF ģenerāliem noteikumiem vai bankas garantijas dokumenta kopiju par minimālo summu ne mazāku kā 200 000 EUR;

4.4. dokuments, kas apliecina, ka komersants ir noslēdzis darba līgumu vismaz ar vienu fizisko personu – “ekspedīcijas speciālistu,”[1] un kuras profesionālo kompetenci apliecina dokuments par Rīgas Tehniskajā universitātē nokārtotu eksāmenu vai citas Latvijas, vai ārvalstu mācību iestādes pilnas apmācību programmas diploms, vai kursu beigšanas apliecību, kas atbilst Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas LAFF izstrādātajai apmācību programmai.
5. Ja tiek konstatēts, ka komersants sniedzis ziņas, kas neatbilst patiesībai, tā iekļaušana reģistrā tiek atteikta.
6. Atjaunošana reģistrā notiek pēc komersanta iniciatīvas, reģistra uzturētājs pēc pieprasījuma aktualizē reģistrā esošo informāciju.
7. Komersantu izslēdz no reģistra, ja:
  • tiek konstatēts, ka komersants savā profesionālā darbībā neievēro noteikumus, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai, starptautiskiem līgumiem un konvencijām, kam pievienojusies Latvijas Republika, un citiem tiesību aktiem, kas regulē kravas ekspedīcijas un pārvadājumu pakalpojumu jomu;
  • tiek konstatēts, ka komersantam mainījušies 4.punktā minētie nosacījumi un trīs mēnešu laikā no izmaiņu brīža par to nav paziņots reģistra uzturētājam;
  • komersants tiek atzīts par maksātnespējīgu;
  • komersants ar rakstisku iesniegumu lūdz izslēgt sevi no reģistra sakarā ar ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.
8. Lēmumu par komersanta iekļaušanu vai izslēgšanu no Latvijas kravas ekspeditoru reģistra, kā arī par mācību programmu pielīdzināšanu FIATA apmācības programmai pieņem ekspertu padome.
9. Ekspertu padomes sēdes sasauc un organizē reģistra uzturētājs, lēmumi sēdē tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
10. Par komersanta iekļaušanu reģistrā, tā uzturēšanu un izmaiņu veikšanu tajā, reģistra uzturētājs noteic maksu 50 EUR
11. Asociācijas LAFF biedru iekļaušana sarakstā ir bezmaksas, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu (pielikums) un apdrošināšanas polises kopiju.
[1] "ekspedīcijas speciālists” ir uzņēmuma vadītājs vai cits darbinieks, kura pienākumos saskaņā ar darba līgumu ietilpst kravas ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanas organizācija.