Incoterms 2010 noteikumu versija

Incoterms noteikumi plaši tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecības praksē attiecībā uz starptautiskajiem preču piegādes līgumiem, lai novērstu atšķirības starp dažādu valstu nacionālajām tiesībām, komerciālajām paražām un terminu izpratni. Noteikumi nosaka precīzu pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi.

Jaunajā noteikumu versijā ir mainījies terminu skaits, daļa terminu palikuši nemainīgi, daļa izslēgti, bet atsevišķi nākuši klāt. Jaunās Incoterms 2010 noteikumu versijas stāšanās spēkā neietekmē saistības, kuras puses ir uzņēmušās saskaņā ar noteikumu iepriekšējām versijām. Sākot ar 2011.gada 1.janvāri, ja konkrētajos preču pirkuma – pārdevuma līgumos nebūs norāde uz kādu no iepriekšējām Incoterms versijām, tiks uzskatīts, ka atsauce ir uz Incoterms 2010.
Jaunos noteikumus var iegāties:

Jaunos noteikumus var iegāties:

Incoterms termini jebkuram transporta veidam

EXW Ex Works

"No rūpnīcas" nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot preces pircēja rīcībā pārdevēja telpās vai citā norādītā vietā (t.i., fabrikā, rūpnīcā, noliktavā utt.). Pārdevējam preces nav jāiekrauj atsūtītā transportlīdzeklī, kā arī nav jāatmuito preces eksportam, ja šāda muitošana ir nepieciešama.

FCA Free Carrier

“Franko pārvadātājs” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preci pārvadātājam vai citai personai, pārdevēja telpās vai citā nosauktā vietā. Līgumslēdzēju pusēm ir ieteicams pēc iespējas precīzāk norādīt punktu norādītajā piegādes vietā, jo šajā brīdī risks pāriet pie pircēja.

CPT Carriage Paid To

“Transportēšana apmaksāta līdz” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces sevis izvēlētam pārvadātājam vai citai personai norunātajā vietā (ja par šādu vietu ir vienojušās puses) un ka pārdevējam ir jānoslēdz līgums un jāsedz pārvadājuma izmaksas, kas vajadzīgas, lai preces nogādātu norādītajā galamērķī.

CIP Carriage And Insurance Paid To

“Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces pārvadātājam vai citai personai, ko pārdevējs ir iecēlis norunātajā vietā (ja par šādu vietu ir vienojušās puses) un ka pārdevējam ir jānoslēdz līgums un jāsedz pārvadājuma izmaksas, kas vajadzīgas, lai preces nogādātu norādītajā galamērķī.

DAT Delivered At Terminal

“Piegādāts līdz terminālam” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās pēc izkraušanas  pircēja rīcībā norādītajā terminālī norādītajā ostā vai galamērķa vietā. Termins “Terminālis” ietver jebkuru vietu, piemēram, piestātni, noliktavu, konteineru noliktavu vai autoceļu, dzelzceļa vai gaisa kravas termināli. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu un izkraušanu terminālī norādītajā ostā vai galamērķa vietā.

DAT Delivered At Terminal

“Piegādāts līdz terminālam” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās pēc izkraušanas  pircēja rīcībā norādītajā terminālī norādītajā ostā vai galamērķa vietā. Termins “Terminālis” ietver jebkuru vietu, piemēram, piestātni, noliktavu, konteineru noliktavu vai autoceļu, dzelzceļa vai gaisa kravas termināli. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu un izkraušanu terminālī norādītajā ostā vai galamērķa vietā.

DAP Delivered At Place

“Piegādāts vietā” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās pircēja rīcībā izkraušanai norādītajā galamērķa vietā. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preces nogādāšanu norādītajā vietā.

DDP Delivered Duty Paid

“Piegādāts ar nodevas samaksu” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, kad preces tiek nodotas pircēja rīcībā, muitotas un gatavas izkraušanai norādītajā galamērķa vietā.

Pārdevējs sedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu līdz galamērķim, un viņam ir pienākums nomuitot preces ne tikai eksportam, bet arī importam, samaksāt jebkuru nodokli gan eksportam, gan importam, kā arī veikt visas muitas formalitātes.

DDP Delivered Duty Paid

“Piegādāts ar nodevas samaksu” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, kad preces tiek nodotas pircēja rīcībā, muitotas un gatavas izkraušanai norādītajā galamērķa vietā.

Pārdevējs sedz visas izmaksas un riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu līdz galamērķim, un viņam ir pienākums nomuitot preces ne tikai eksportam, bet arī importam, samaksāt jebkuru nodokli gan eksportam, gan importam, kā arī veikt visas muitas formalitātes.

Incoterms termini transportēšani pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

FAS Free Alongside Ship

“Franko gar kuģa bortu” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot preces blakus kuģim (piemēram, piestātnē vai baržā), pircēja norādītajā nosūtīšanas ostā. Atbildība par preču zaudējumu vai bojājumu pāriet brīdī, kad  preces atrodas blakus kuģim un turpmāk pircējs uzņemas visus riskus

FOB Free On Board

“Franko uz kuģa klāja” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces uz kuģa klāja, norādītajā nosūtīšanas ostā, vai sagādā preces, kas jau ir piegādātas. Pārdevēja atbildība beidzas, kad krava tiek uzkrauta uz transporta līdzekļa borta. Par kravas uzkraušanu un visām eksporta procedūrām maksā pārdevējs.

CFR Cost and Freight

“Cena un frakts” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces uz kuģaklāja vai sagādā jau piegādātās preces. Pārdevējs maksā par transportu līdz norādītajai ostai. Atbildību par kravas bojājumiem uzņemas pārdevējs līdz transporta bortam, bet tālāk – pircējs. Apdrošināšana ir pircēja pienākums.

CIF Cost, Insurance and Freight

“Cena, apdrošināšana un frakts” nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces novietojot uz kuģa klāja vai sagādā jau piegādātās preces. 
 
“Pārdevējs apdrošina pret risku, ka preces pārvadājuma laikā tiks zaudētas vai sabojātas. Saskaņā ar CIF cenu pārdevējam ir vajadzīga apdrošināšana tikai ar minimālo segumu. Ja pircējs vēlas lielāku apdrošināšanas aizsardzību, tam būs nepieciešams vai nu skaidri vienoties ar pārdevēju, vai arī veikt savus papildu apdrošināšanas pasākumus.”