1. Ievads

1.1.      Starptautiskie kravas pārvadājumi, pārvadājumu un transporta veidi.

1.2.      Latvijas Republikas loma un vieta pasaules un Eiropas transporta sistēmās, kravas plūsmas virzieni un maģistrāles.

1.3.      Politiskās un ekonomiskās savienības (Eiropas Kopiena, Transporta ministru konferences, u.c.), transporta politika, bankas, UNCTAD, ICC, WCO, GATT.

1.4.      Ekoloģijas prasības Eiropā.

1.5.      Nacionālās un starptautiskās transporta organizācijas, struktūra un funkcijas:

1.5.1.   Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru asociācija LAFF,

1.5.2.   Starptautiskā kravas ekspeditoru asociāciju federācija FIATA,

1.5.3.   Starptautisko autopārvadājumu asociācija “Latvijas Auto”,

1.5.4.   IRU,

1.5.5.   Transporta loģistikas pamati.

2. Pārvadājumu un kravas ekspedīcijas darbības organizēšana.

2.1.      Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kas regulē transporta un ekspedīcijas uzņēmējdarbību:LR MK “Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem”, Autopārvadājumu Likums, Jūras Kodekss, u.c. Ekspedīcijas darbības pamatprincipi citās valstīs, Ziemeļvalstu ekspedīcijas noteikumi NSAB.

2.2.      Valsts pārvaldes institūcijas.

2.3.      Transporta un kravas nepieciešamie pavaddokumenti (CMR, konosaments, dzelzceļa pavadzīmes, KARNET TIR, atļaujas, licences, u.c.). FIATA dokumenti: FBL, FCR, FCT, FWR, FFI, SDT.

2.4.      Līgumu un kontraktu noslēgšana.

2.5.      Multimodālie un kombinētie pārvadājumi.

2.6.      Iesaiņošanas noteikumi, marķēšana, svēršana, mērīšana, svara un izmēra aprēķins.

2.7.      Speciālu kravu pārvadājumi, lielgabarīta, sevišķi smagu, bīstamu, ātri bojājošos kravu pārvadājumi.

2.8.      Konteineru pārvadājumi, konteineru tipi un standarti.

3. Starptautiskie līgumi un Konvencijas, kuru dalībniece ir Latvijas Republika (CMR, TIR Konvencija, ADR, u.c.)

3.1. Biedrības mērķis ir kolektīvo interešu vārdā darboties kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju, transporta un loģistikas uzņēmumu darbības attīstībai un to efektivitātes paaugstināšanai.

3.2. Biedrības darbībai tiek izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi:

3.2.1. Latvijas kravas ekspeditoru un noliktavu turētāju, transporta un loģistikas uzņēmumu interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana valsts, biedrības nacionālajā un starptautiskajā līmenī, kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju, transporta un loģistikas uzņēmumu un pārvadātāju interešu aizstāvēšana starptautiskajā tirgū.

3.2.2. Praktiskās palīdzības sniegšana konkrētos jautājumos Biedrības biedriem, kas nodarbojas ar kravasekspedīciju, kravu uzglabāšanu, kravu pārvadājumiem un loģistikas pakalpojumiem;

3.2.3. Kravas ekspeditoru un loģistikas pakalpojumu sniedzēju prestiža, profesionālā līmeņa un darba kvalitātes paaugstināšana;

3.2.4. Veikt iespējamos pasākumus Latvijas kravas ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu tirgus aizsardzībai.

3.3. Biedrībai ir sekojošas galvenās funkcijas:

3.3.1. Sadarboties ar attiecīgām starptautiskām un nacionālām kravas ekspeditoru, kravas pārvadātāju un citām organizācijām kravas ekspedīcijasloģistikas pakalpojumu un kravas pārvadājumu attīstīšanai.

3.3.2. Izstrādāt un iesniegt Latvijas Republikas valsts institūcijām priekšlikumus par kravas ekspedīcijas, kravu pārvadājumu un loģistikas pakalpojumu likumdošanas un normatīvo aktu pilnveidošanu un to piemērošanu;

3.3.3.   Pārstāvēt Biedrības biedru un aizsargāt viņu intereses Latvijas valsts un sabiedriskajās organizācijās, starptautiskajās un ārvalstu organizācijās, tajā skaitā, bet ne tikai Starptautiskajā kravas ekspeditoru asociāciju federācijā (statūtu tekstā kā FIATA) (pilnais nosaukums angļu valodā – National association of international federation of freight forwarders associations (FIATA)) un Starptautiskās noliktavu un loģistikas asociāciju federācijā (statūtu tekstā kā IFWLA) (pilnais nosaukums angļu valodā – International federation of Warehousing Logistics Associations (IFWLA)), jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbību;

3.3.4. Sniegt Biedrības biedriem informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus;

3.3.5. Veikt dažādus pasākumus, kas saistīti ar kravas ekspedīcijas un loģistikas biznesa attīstību, tajā skaitā, ar tranzīta kravu piesaistīšanu Latvijai, un sniegt Biedrības biedriem palīdzību konkrētu aktuālu problēmu risināšanā, tai skaitā juridiskos jautājumus;

3.3.6. Organizēt kravas ekspedīcijas un loģistikas speciālistu apmācības;

3.3.7. Veikt citas funkcijas, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu un atbilst Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem.

4. Piegādes veidi un noteikumi, eksporta-importa dokumenti, Incoterms

5. Muitas struktūra, likumdošanas normatīvie akti, muitas operācijas:

5.1. WCO – Pasaules muitas organizācija (Brisele),

5.2. LR Muitas struktūra un darbības,

5.3. Muitas Likums un citi dokumenti, kuri reglamentē muitas kravu pārvietošanu Latvijas teritorijā,

5.4. Muitas tarifi, muitas formalitātes, deklarēšana, atmuitošana, muitas kontrole, muitas noliktavas, citi kontroles veidi – veterinārā, sanitārā, u.c.

6. Nodokļu likumu piemērošana pārvadātājam un ekspeditoram, grāmatvedības uzskaites pamati, elektroniskās tehnikas izmantošana.

7. Pamatnoteikumi kravu transportēšanai pa jūru:

7.1. Likumdošanas un normatīvie akti,

7.2. Hāgas (Hāgas-Visbijas), Hamburgas likumi,

7.3. Kravas pavaddokumenti,

7.4. Ro-Ro satiksme,

7.5. Ostas pakalpojumi.

8. Gaisa transports:

8.1. IATA noteikumi, ICAO,

8.2. Pavaddokumenti, tarifi, TACT, u.c. 

9. Dzelzceļa transports:

9.1. Juridiskās prasības nacionālajam un starptautiskajam dzelzceļa transportam,   CIM,

9.2. Preču vagonu tipi, svara un izmēra ierobežojumi,

9.3. Kravas pavaddokumenti, tarifi

10. Kravu uzglabāšana

10.1. Likumi, normatīvie akti, tiesības uzturēt muitas noliktavas.

10.2. Noliktavas un muitas darbinieku tiesības un atbildība.

10.3. Noliktavas dokumenti.

10.4. Kravu garantija, kravu nosūtīšana, kravu piespiedu (obligāta) uzglabāšana.

11. Apdrošināšana:

Apdrošināšanas veidi, apdrošināšanas polise, atbildības apdrošināšana, FIATA FBL atbildības apdrošināšana.

Piezīme:

Šī programma izstrādāta, saīsinātā veidā par pamatu ņemot Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA apmācību programmu “FIATA Diploma in Freight Forwarding”.