Par LAFF dalību OSŽD komisijas sanāksmē

Par LAFF dalību OSŽD komisijas sanāksmē

Varšavā  2019. gada 30. un 31. jūlijā notika OSŽD 2. komisijas ekspertu sanāksme „Par Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) un dienesta instrukcijas (SI SMGS) pilnveidošanu”, kurā piedalījās asociācijas LAFF pārstāvji.  

Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) nosaka kravas pārvadājuma līguma vienotās tiesiskās normas tiešajā starptautiskajā dzelzceļa satiksmē un tiešajā starptautiskajā dzelzceļa-prāmja satiksmē.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Nolīguma (SMGS) 6. pantu: „Jebkurš pārvadājuma līguma nosacījums, kas tieši vai netieši atkāpjas no šī Nolīguma nosacījumiem, nedarbojas un zaudē likumisku spēku, izņemot gadījumus, kuri atrunāti šajā Nolīgumā”, Nolīguma normas tieši skar katras valsts vietējo Nosūtītāju intereses un tiesības, kā arī trešo personu (SMGS 31. pants) intereses un tiesības, noformējot starptautisko pārvadājumu ar SMGS pavadzīmi.

Kravas pārbaudes metodes ceļā (SMGS 23.pants) ir atkarīgas no nacionālās likumdošanas un var būt pretrunā ar kravas pārbaudes metodēm, kuras piemēro, pārbaudot kravu nododot to no viena pārvadātāja otram, un pārbaudot kravu galastacijā (SMGS 26.pants; 1. pielikuma SMGS 38.pants, SI SMGS 10.23.punkts). Pārbaudes unifikācija, proti, vienādo metožu izmantošana pieņemot, pārbaudot, izsniedzot kravu SMGS ietvaros ir ļoti svarīgs jautājums, kas prasa tālāko apspriedi OSŽD ekspertu sanāksmēs, lai rastu risinājumu.

SMGS 16.panta 3. paragrāfa 1 punkta esošā redakcija ļauj pārvadātājām uzlikt papildus sodu jau valsts nacionālajā likumdošanā paredzētām sodam, jo aizliegumu un ierobežojumu ievērošanas kontrole un uzraudzība tiek uzticēta muitas dienestiem un citām valsts kontroles struktūrām.

Viens no svarīgiem jautājumiem ir Līgumpārvadātāja piesaistes nepieciešamība dzelzceļa kustības drošības profilaksē. Nolīgumā jāparedz Līgumpārvadātāja pienākums strādāt ar nosūtītāju, lai nodrošinātu savlaicīgu un tūlītēju pārvadājuma līguma pušu iesaistīšanos dzelzceļa transporta kustības drošības profilakses pasākumu īstenošanā un nepieļautu atkārtotu kravu sūtījumu pieņemšanu ar vagona pārslogojumu virs tā kravnesības. Savlaicīga un tūlītēja profilakse tikai veicinās kustības drošību visā starptautiskā pārvadājuma maršrutā pa OSŽD dalībvalstu dzelzceļiem.

LAFF uzskata, ka priekšlikumi par pārbaudes metožu unifikāciju visā starptautiskajā kravas maršrutā un 16. SMGS panta noteikto sodu nesamērības un dubultošanas izslēgšana ir joprojām aktuāla , kā arī Nolīguma panti, kas skar šos jautājumus, prasa tālāku pilnveidošanu tieši Nolīguma ietvaros. It īpaši, ņemot vērā, kā top jaunais normatīvais akts – Konvencija par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi («Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении»), kur daudz jautājumi dublējas ar SMGS pieņemtajiem aktiem.

Dalībvalstu nacionālās likumdošanas atšķirību novēršana un normu pilnveidošana līguma ietvaros aizsargās nosūtītāju intereses un tiesības; stiprinās dzelzceļa transporta konkurētspēju starptautiskajos pārvadājumos; kā arī veicinās kravu piesaisti dzelzceļa transportam un dzelzceļa transporta kravu pārvadājumu pakalpojumu cenu prognozējamību, pārskatāmību un pieejamību patērētājiem.